Distribution of schistosomiasis survey data in Namibia